De Goedkoopste Leningen Vergelijken

Hieronder vind je alle leningen op een rijtje. De persoonlijke lening, autolening, renovatie lening en groene lening zijn allemaal leningen op afbetaling. Bij geldreserves en kredietkaarten gaat het om een kredietopening. Vergelijk je lening naar keuze!

Leningen Vergelijken

Leningen vergelijken: Wat is er belangrijk?

Bij het vergelijken van leningen is het in eerste instantie belangrijk dat je appels met appels vergelijkt. Geldbank.be heeft daarom voor elk type lening de verschillende aanbiedingen van kredietverstrekkers bij elkaar geplaatst. Indien je bijvoorbeeld geld wenst te lenen voor de verbouwing van de woning of voor de aanschaf van een auto dan vergelijk je simpelweg de verbouwingsleningen of autoleningen van kredietinstellingen met elkaar. Doordat de kredietformules op gelijkwaardigheid zijn gesorteerd kun je de kosten die aan lening verbonden zijn helderder met elkaar vergelijken, om zodoende de voordeligste keuze te maken. Indien jouw financiële behoefte meer een algemeen karakter heeft zul je wel eerst moeten beslissen voor welk type lening je kiest.

De verschillende type leningen.

Consumentenkredieten kunnen in principe in twee hoofdgroepen onderverdeelt worden. Leningen op afbetaling en kredietopeningen.

Een lening op afbetaling is een aflosbaar krediet waarbij je een vast bedrag voor een vaste periode leent en dit bedrag, vermeerderd met de kosten, terug betaalt gedurende de looptijd. Dit gebeurt doorgaans middels evenredige maandelijkse aflossingen. Een minilening, een persoonlijke lening, een autolening, een verbouwingslening en een groene lening vallen allen onder leningen op afbetaling. Banken en andere kredietverstrekkers gebruiken voor deze formules graag hun eigen commerciële namen. Op de website zijn ze netjes geclasificeerd. De ‘lening alle doelen’ vind je onder de persoonlijke leningen vergelijken. ‘Ecokrediet’ en ‘lening energy@home’ zijn andere namen voor een groene lening.

Kenmerken lening op afbetaling:

 • Een vooraf vastgesteld bedrag (leensom).
 • Een vooraf vastgestelde duur (looptijd).
 • De leensom wordt in 1 keer volledig ter beschikking gesteld.
 • De leensom, vermeerderd met de kosten, wordt gedurende de looptijd terug betaald.
 • Vaste maandelijkse aflossingen.

Een kredietopening is een hernieuwbaar krediet waarbij je ongelimiteerd kunt lenen tot een vooraf bepaald kredietplafond. De wijze van terugbetalen en het moment waarop dit gebeurt heb je als consument grotendeels in eigen hand. Het geoorloofd rood staan op de zichtrekening (onder nul gaan), een geldreserve en kredietkaarten vallen allen onder kredietopeningen.

Kenmerken kredietopening:

 • Een vooraf vastgesteld kredietplafond.
 • Optie om elk moment geld op te nemen binnen het plafond.
 • Geen vaste looptijd.
 • Geen vaste aflossingsregeling.
 • Terug gestort geld kan opnieuw opgenomen worden (hernieuwbaar krediet)
 • De kosten worden maandelijks over het negatief saldo berekend.

De kosten vergelijken.

Aan een lening zijn altijd kosten verbonden. Om deze kosten voor de consument overzichtelijk te houden zijn kredietverleners verplicht om alle kosten die aan een lening verbonden te zijn in één jaarlijks kosten percentage samen te brengen. Door het JKP van gelijkwaardige leningen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken kun je vooraf vaststellen waar je het voordeligst zult uitkomen. Op Geldbank.be is bij de aanbieders van consumentenkredieten bij elk type lening het JKP welke de instelling hierop hanteert aangegeven. Let bij het vergelijken van JKP ook op het volgende:

 • Als het aangegeven minimum JKP geldt voor de door jouw gewenste leensom en looptijd. Bij kleine korte kredieten zal het JKP in de regel hoger uitvallen dan bij grotere langlopende leningen.
 • Als jouw financieel profiel ideaal genoeg is om voor het aangegeven minimum JKP in aanmerking te komen. Door vanuit Geldbank.be een persoonlijke offerte aan te vragen bij de betreffende kredietverlener krijg je hier zicht op. Bij een offerte neemt de bank ook jouw leeftijd, jouw dienstberband (vast, tijdelijk, zelfstandig, uitkering, pensioen) en jouw besteedbaar inkomen mee om tot een kosten percentage te komen. Dit kan in de praktijk hoger uitvallen dan het minimumpercentage welke online wordt aangegeven.

Welk type leningen bestaan er?

Consumentenkredieten worden tegenwoordig bij voorkeur op maat aangeboden door kredietverleners. Binnen de perken van de Belgische financiële wetgeving ontwerpen banken, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars, kredietbeurzen, kredietkaartmaatschappijen en warenhuizen elk hun eigen specifieke produkten voor hun specifieke doelgroepen. Het gevolg is dat er een veelheid aan formules op de markt rondgaat, waarvoor een scala van commerciële namen gebruikt wordt. De wildgroei is echter meer schijn dan werkelijkheid, want in wezen kennen de formules grote overeenkomsten. Hierbij kunnen consumentenkredieten in hoofdlijnen in twee categorieën onderverdeeld worden. Aflosbare kredieten en hernieuwbare kredieten.

Aflosbare kredieten (lening op afbetaling).

Aan aflosbare kredieten is altijd een looptijd gekoppeld. Dit betekent dat het geleend bedrag, vermeerderd met de bankkosten, gedurende een vastgestelde periode terug betaald moet worden. Dit gebeurt in de meeste gevallen via maandelijkse aflossingen. De leensom wordt bij het aangaan van de lening in 1 keer ter beschikking gesteld door de kredietverlener, en middels periodieke stortingen van de kredietnemer zal de schuld gelijkmatig afnemen tot nul. De meest gangbare type aflosbare kredieten zijn:

 • Kleine Lening; Een klein krediet met een korte looptijd. 
 • Persoonlijke lening; Een krediet voor persoonlijke uitgaven, welke niet aan de bank hoeven te worden vermeld. De hoogte van de leensom is afhankelijk van de behoefte en de kredietwaardigheid van de aanvrager, maar gaat in de regel niet boven enkele tienduizenden euro’s. De gemiddelde looptijd is 5 tot 7 jaar. Door dat het gaat om een eenvoudige lening op afbetaling is persoonlijke leningen vergelijken relatief eenvoudig.
 • Autolening; Een krediet waarbij het geleend bedrag dient te worden besteed aan de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto, of een ander geregistreerd motorrijtuig. De leensom is afhankelijk van de prijs van het aan te schaffen voertuig. De looptijd is meestal niet langer dan 5 jaar. 
 • Renovatielening; Een krediet om verbouwingen aan de eigen woning te financieren. Er is geen hypotheek aan deze formule verbonden, waardoor de leensom maximaal enkele tienduizenden euro’s kan bedragen. De looptijd schommelt rond 10 jaar. 
 • Groene lening; Een krediet om energiebesparende verbouwingen aan de eigen woning te financieren. Deze formule kent enkele voordelen t.o.v. een standaard verbouwingslening. 
 • Hypothecaire lening; Een langlopend krediet waarbij de woning of ander onroerend goed in onderpand wordt gelegd bij de kredietverlener. De leensom kan in principe net zo hoog oplopen als de getaxeerde waarde van het onderpand. 

Noot: Hypothecaire leningen vallen volgens de financiële richtlijnen van de FOD economie niet onder consumentenkrediet.

Hernieuwbare kredieten.

In tegenstelling tot aflosbare kredieten wordt er bij hernieuwbare kredieten geen specifieke looptijd aan de lening verbonden. De bank of andere kredietverstrekker biedt de consument de mogelijkheid om voor onbepaalde tijd onbeperkt te lenen binnen een vooraf vastgesteld kredietplafond. Ook aan de terugbetaling is geen vast patroon gekoppeld, en heeft de consument dit doorgaans in eigen hand. Doordat terug gestort krediet opnieuw opgenomen mag worden krijgt de lening zijn hernieuwbaar karakter. Kredietverleners gebruiken voor deze type kredieten graag de term ‘flexibel lenen’. De meest gangbare type hernieuwbare kredieten zijn:

 • Kredietopening; Een permanente geldreserve of doorlopend krediet bij een financiële instelling. Het kredietplafond wordt afhankelijk van de behoefte en de kredietwaardigheid van de aanvrager vastgesteld, en kan door de jaren heen worden opgetrokken. Een kredietopening kan ook aan de zichtrekening gekoppeld worden in de vorm van geoorloofd rood staan (onder nul gaan). 
 • Kredietkaarten; Een geldreserve op kaart. Met de kredietkaart kunnen betalingen worden verricht of bedragen uit geldautomaten worden opgenomen tot een vastgesteld kredietplafond. Met aan Visa of Mastercard gelinkte kredietkaarten kan ook voor online betalingen en voor financiële transacties buiten België krediet worden getrokken.

Noot: Hernieuwbare kredieten kennen een vanwege de overheid verplichte nulstellingtermijn. Het saldo op de geldreserve of kredietkaart moet periodiek zodanig zijn aangezuiverd dat er sprake van nul euro schuld is.

De lening kosten vergelijken.

Om de kosten van leningen te kunnen vergelijken heeft de overheid het jaarlijks kosten percentage in het leven geroepen. Zowel op leningen op afbetaling (aflosbare kredieten) als op kredietopeningen (hernieuwbare kredieten) moeten de financiële instellingen alle bankkosten in één percentage samenbrengen. In het JKP zitten dus naast de rente ook de administratiekosten, dossierkosten, provisies en eventuele verzekeringspremies. Naast het JKP mogen er geen andere kosten aan de consument in rekening worden gebracht. Elke aanbieder van consumentenkredieten is bovendien wettelijk verplicht om bij elk type lening het geldende jaarlijks kosten percentage te vermelden. Rente leningen vergelijken via Geld Bank is bijzonder makkelijk.

JKP op lening op afbetaling (aflosbare kredieten).

Voor elk type lening op afbetaling is elke kredietverlener vrij om op basis van marktstrategie en concurrentiepositie een eigen JKP vast te stellen, zolang deze de wettelijk vastgestelde maximum rentetarieven op consumentenkredieten niet overschrijden. Deze maximum rentetarieven zijn momenteel als volgt door de FOD Economie:


KredietbedragMaximum JKP*
Tot 1250 euro18,5%
Meer dan 1250 euro tot 5000 euro13,5%
Meer dan 5000 euro10,5%

*De maximum percentages worden elke zes maanden (juni en december) bijgesteld.

Leningen vergelijken banken

Het gemiddeld JKP welke banken voor leningen op afbetaling hanteren ligt uiteraard aanzienlijk lager dan het door de overheid vastgestelde maximum. In de praktijk geldt ook dat kredietverleners hun JKP voor de verschillende type leningen koppelen aan het risico van het krediet. Zo zal bij elke bank het JKP op een hypothecaire lening veel lager uitvallen dan het JKP op een persoonlijke lening, waaraan geen onderpand verbonden is en waarbij de besteding van het geld niet bekend is. Onderstaande tabel geeft gemiddelde markttarieven weer voor de diverse type leningen op afbetaling. De interesten zijn zeer globaal benaderd, en dienen slechts om een algemeen beeld te verschaffen. Tarieven leningen vergelijken in de volgende tabel.


Type LeningGemiddeld JKP
Hypothecaire Lening2,5%
Groene Lening3,5%
Renovatielening4,5%
Autolening*5,5%
Persoonlijke Lening7,0%
Minilening13,0%

*Geldt voor autoleningen die bij een financiële instelling worden afgesloten. Autodealers en garages bieden financieringen aan tegen hogere percentages.

JKP op kredietopening (hernieuwbare kredieten).

Op kredietopeningen maakt de FOD Economie bij het vaststellen van maximum kosten rentevoet een onderscheid tussen kredietopeningen zonder kaart (geldreserve, doorlopend krediet, onder nul gaan) en kredietopeningen met kaart (kredietkaart, winkelkaart). De maximum JKP’s zijn als volgt:


KredietbedragZonder Kaart*Met Kaart*
Tot 1250 euro10,5%14,5%
Meer dan 1250 euro tot 5000 euro9,5%12,5%
Meer dan 5000 euro9,5%11,5%

*De maximum percentages worden elke zes maanden (juni en december) bijgesteld.

Het gemiddeld JKP welke banken voor kredietopeningen hanteren ligt uiteraard een stuk lager dan het door de overheid vastgestelde maximum. De rentevoeten voor kredietkaarten vallen hierbij in de praktijk iets hoger uit dan bij geldreserves via een bankrekening. Globaal benaderd zijn de jaarlijkse kosten percentages gemiddeld ongeveer als volgt:


Type LeningGemiddeld JKP
Geldreserve8,5%
Kredietkaart10,0%

Noot: Bij internationaal geaccepteerde kredietkaarten (Visa, Mastercard) zijn kaartverstrekkers wel gerechtigd om naast het JKP ook een jaarlijkse contributie aan het bezit van de kaart te verbinden.

Het JKP vergelijken

Om de kosten van verschillende type leningen en de kosten van verschillende aanbieders van leningen te vergelijken hoef je als kredietaavrager in principe alleen op het JKP te letten. Een lager jaarlijks kosten percentage zal vrijwel altijd resulteren in lagere kosten. Probeer bij het zoeken naar de voordeligste lening stapsgewijs te werk te gaan.

Een voorbeeld:
Je hebt 15.000 euro nodig voor verbouwingen aan de woning.

 • Stap 1: Bepaal voor welke categorie lening je kiest. Afhankelijk van de manier waarop je het geleend geld wenst terug te betalen kun je kiezen voor een lening op afbetaling of een kredietopening.
 • Keuze 1:Stap 2: Bepaal voor welk type lening op afbetaling je gaat. Je wil liever middels vaste maandelijkse aflossingen de schuld terug betalen en kiest derhalve voor een lening op afbetaling.
 • Stap 2: Bepaal voor welk type lening op afbetaling je gaat.
 • Keuze 2: Omdat het om energiebesparende verbouwingen aan de woning gaat verwacht je het voordeligst uit te komen met een groene lening.
 • Stap 3: Vergelijk op Geldbank.be het JKP van verschillende aanbieders van groene leningen. Je kunt op de site een simulatie uitvoeren om bij aflosbare kredieten vergelijken zowel de totale kosten van de lening als de hoogte van de maandelijkse aflossingen vooraf te zien.
 • Keuze 3: Je selecteert een aantal instellingen met het laagste JKP (laagste kosten).
 • Stap 4: Vraag bij deze instellingen een offerte aan. Op Geldbank.be vind je een directe link naar de relevante webpagina van de kredietverleners voor een persoonlijke offerte.
 • Keuze 4: Selecteer de voordeligste offerte.

Noot: Het op de site aangegeven JKP van kredietverleners betreft het minimumpercentage dat deze instelling aanbied op de betreffende type lening. Dit minimumpercentage hoeft niet voor eenieder van toepassing te zijn. Op basis van jouw leeftijd, dienstverband (vast, tijdelijk, zelfstandig, pensioen) en financieel profiel (besteedbaar inkomen, vaste woonlasten, bestaande schuldenlast) kan het aangeboden JKP in de praktijk hoger uitvallen. Dit zal uit de offerte van de kredietverlener blijken.

 

Lening op afbetaling of kredietopening?

Bij de keuze tussen een lening op afbetaling (aflosbaar krediet) en een kredietopening (hernieuwbaar krediet) staan een aantal zaken centraal. De manier van geld opnemen, de manier van geleend geld terug betalen, de kosten die aan het krediet verbonden zijn en het bedrag dat maximaal geleend kan worden. Als consument dien je afhankelijk van de directe behoefte en jouw terugbetalingscapaciteit te beslissen als je voor een lening op afbetaling of voor een kredietopening gaat. Ze hebben beiden hun voor- en nadelen.

Geld opnemen.

 • Bij een lening op afbetaling wordt de totale leensom in 1 keer door de kredietverlener ter beschikking gesteld. De lening betreft dus meteen het totale bedrag dat je hebt aangevraagd, ongeacht of je het wel of niet gebruikt.
 • Bij een kredietopening staat een bepaald bedrag ter jouw beschikking, maar is er pas sprake van krediet wanneer je daadwerkelijk geld uit de reserve opneemt.

Geleend geld terug betalen.

 • Aan een lening op afbetaling wordt een vaste looptijd verbonden. Middels evenredige maandelijkse aflossingen zul je het geleend bedrag, vermeerderd met de kosten, terug betalen aan de bank.
 • Een kredietopening kent geen specifieke looptijd of vast aflossingsysteem. De wijze van terug betalen en het moment hiervoor heb je als kredietnemer grotendeels zelf in de hand. Dit neemt niet weg dat de geleende bedragen vroeg of laat terug betaald moeten worden.

De kosten

 • Bij een lening op afbetaling wordt het JKP over de totale leensom berekend. Voor de overzichtelijkheid worden de JKP kosten bij het aangaan van de lening meteen voor de totale looptijd gecalculeerd. Dit bedrag wordt bij de schuld opgeteld, waarna de som in evenredige maandelijkse aflossingsbedragen wordt verdeeld.
 • Bij een kredietopening wordt het JKP maandelijks slechts over het geleend bedrag in rekening gebracht. Hierbij geldt wel dat vanwege de hoge mate van flexibiliteit van de formule er door de financiële instellingen gemiddeld een hoger JKP wordt verbonden aan kredietopeningen.

Voeg je koptekst hier toe

Op aflosbare kredieten zijn banken in de regel bereid om hogere leensommen aan te bieden dan op kredietopeningen. Bij een lening op afbetaling heeft de instelling immers meer zekerheid en perspectief op een soepele afhandeling van het krediet.

Wanneer beter een lening op afbetaling nemen

Algemeen wordt aangenomen dat indien je een geldbedrag in 1 keer nodig hebt voor een bepaalde uitgave (verbouwing, auto, smartTV) je voordeliger uitkomt met een lening op afbetaling. Ook ingeval je het voornemen hebt om de lening snel terug te betalen. Je kunt dan eenvoudig voor een korte looptijd kiezen.

De voordelen:

 • Lager JKP en lagere totale kosten op de lening.
 • Spreiding van de terugbetaling.
 • Voorspelbare maandelijkse uitgaven aan de lening.
 • Constante afname van de schuld tot nul.

De nadelen:

 • Maandelijkse aflosverplichting.
 • De lopende lening moet eerst volledig afgelost zijn alvorens je opnieuw kan lenen.

Wanneer beter een kredietopening.

Indien je meerdere kleinere uitgaven wenst te plegen verspreidt over een langere periode, of wanneer je gewoon een reserve achter de hand wenst te houden voor onvoorziene onkosten, kom je over het algemeen voordeliger uit met een kredietopening. Je moet hierbij wel over voldoende financiële zelfcontrole beschikken om niet snel tot het kredietplafond te gaan en om geregeld terug te storten in de reserve.

De voordelen:

 • Slechts JKP kosten op geleende bedragen. Bij een juist gebruik van de kredietopening levert dit lagere totale kosten op.
 • Elk moment de optie om opnieuw uit de reserve te lenen.
 • Terug storten wanneer dat financieel het beste uitkomt.

De nadelen:

 • Bij grote opnamen zijn ook relatief grote terugstortingen vereist.
 • De kans bestaat dat de reserve uitgroeit tot een permanente schuld met relatief hoge maandelijkse kosten. Het JKP op kredietopeingen ligt gemiddeld enkele procenten hoger dan dat van leningen op afbetaling.
 • De door de overheid verplichte nulstelling, waarbij de bank erop moet toezien dat je de kredietopening periodiek uit de rode cijfers haalt.

Verantwoord lenen

Lenen kost geld door de rente die moet worden betaald. Een lening brengt hiernaast alsook een maandelijks aflosverplichting met zich mee, vaak voor langere tijd. De vaste lasten worden hoger en de vrije bestedingsruimte wordt daardoor lager. Vanuit de Federale overheid zijn er restricties op consumentenkredieten die moeten voorkomen dat Belgen in een spiraal van schulden belanden. Maar verantwoord lenen begint uiteraard bij jezelf. Het verreist een zekere mate van financiële discipline om niet meer dan noodzakelijk te lenen en om geleend geld bijtijds terug te betalen.

Verantwoord lenen middels een lening op afbetaling.

Een stapsgewijze benadering is altijd handig wanneer je overweegt een lening op afbetaling aan te gaan.

 • Stap 1: Is de beoogde uitgave noodzakelijk genoeg om een lening te verantwoorden of zou je beter kunnen sparen om aan het bedrag te komen.
 • Stap 2: Past de lening binnen het budget.
  Ga na als de lening die je wil afsluiten past binnen het persoonlijk budget. Leg hiervoor de inkomsten en de vaste lasten gedetailleerd naast elkaar. Ga er niet vanuit dat bij een leningaanvraag de banken deze exercitie wel voor je zullen uitvoeren. Kredietverleners letten hierbij meer op de ruimte om de lening terug te betalen, terwijl jij ook wil letten op voldoende bestedingsruimte om comfortabel door het leven te gaan.
 • Stap 3: Bereken de kosten de aflossing.
  Door de totale kosten voor de lening te bereken krijg je zicht op de prijs van het krediet. En door de aflossing te bereken weet je vooraf hoeveel er maandelijks uit je besteedbaar inkomen zal gaan. Op Geldbank.be vind je een handige simulator om voor alle type leningen op afbetaling bij elke leensom en elke looptijd in een oogwenk de totale kosten en maandelijkse aflossingen zichtbaar te maken.
 • Stap 4: Zorg voor een geschikte looptijd.
  Probeer een zodanige looptijd te kiezen dat er een goede balans is tussen de maandelijkse aflosverplichting en de duur van het krediet. Dit heb je niet helemaal in de hand aangezien er wettelijk beperkingen zijn op de looptijd van leningen op afbetaling. De maximale periode waarover ze terugbetaald mag worden is afhankelijk van het bedrag van de lening.

Geleend BedragMaximale Afbetalingsperiode
500 euro tot 2500 euro24 maanden
2501 euro tot 3700 euro30 maanden
3701 euro tot 5600 euro36 maanden
5601 euro tot 7500 euro42 maanden
7501 euro tot 10000 euro48 maanden
10001 euro tot 15000 euro60 maanden
15001 euro tot 20000 euro84 maanden
20001 euro tot 37000 euro120 maanden
meer dan 37000 euro240 maanden

Verantwoord lenen binnen een kredietopening.

Aan kredietopeningen (geldreserve, kredietkaarten) zijn geen vaste kosten en vaste aflossingen verbonden. Het is dus meer dan bij een lening op afbetaling de zelfdiscipline die zal uitmaken als het krediet een handig financieel hulpmiddel blijft. Enkele tips:

 • Wees ervan bewust dat je geleend geld vroeg of laat terug zult moeten betalen.
 • Bepaal bij elke opname eerst als de beoogde uitgave noodzakelijk genoeg is om een lening te verantwoorden.
 • Bepaal bij opnamen meteen hoe en wanneer je het geld terug gaat betalen.
 • Neem bij voorkeur geen grote bedragen in 1 keer op.
 • Stort zodanig terug dat de kredietopening van tijd tot tijd uit de rode cijfers komt.

Sedert 2013 geldt vanwege de FOD Economie op alle vormen van een kredietopening een verplichte periodieke nulstelling. De banken zijn verplicht erop toe te zien dat consumenten periodiek de schuld in zijn geheel terug hebben betaald. De nulstelling moet voorkomen dat de kredietopening een permanente schuld wordt waarop maandelijks slechts de rente wordt betaald.

 • Bij een kredietopening tot 3000 euro moet deze minstens 1 keer per jaar uit de rode cijfers komen.
 • Bij een kredietopening voor bedragen boven de 3000 euro moet deze minstens 1 keer binnen een termijn van vijf jaar uit de rode cijfers komen.

Kredietregistratie

Het verplicht registreren van alle consumentenkredieten is ook een maatregel van de overheid welke moet voorkomen dat burgers meer lenen dan hun budget toelaat. Financiële instellingen moeten leningen melden bij de centrale voor kredieten aan particulieren, een afdeling van de Nationale Bank. Ook onregelmatigheden bij terugbetalingen moeten worden doorgegeven. Bij overmatig lenen en/of het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan een persoon op de negatieve luik van de kredietregistratielijst terecht komen, de gevreesde ‘zwarte lijst’. Een notering op deze lijst maakt het moeilijk tot zelfs onmogelijk om nieuwe leningen aan te gaan.