Doe een online lening aanvraag voor een persoonlijk project

Via onze heldere lening simulatie vind je direct een gepaste lening op basis van JKP, aflossing en totale interesten.

Hoeveel heb je nodig?

Wil je op vakantie, een evenement financieren, een aankoop doen of heb je wat financiële ademruimte nodig? Maak op basis van je doelstellingen een weloverwogen beslissing over hoeveel je wil lenen.

Wie biedt het voordeligst aan?

Vergelijk en maak een keuze uit de vele aanbieders van persoonlijke leningen. De totale kosten voor het krediet en het bedrag dat je maandelijks zult moeten aflossen zijn in een oogwenk na te zien.

Wat biedt Geldbank.be

Om een goede vergelijking te kunnen maken zul je appelen met appelen moeten vergelijken. Persoonlijke leningen en gelijkwaardige kredietformules zijn daarom bij elkaar gebracht, ook wanneer deze onder een andere noemer worden aangeboden.

 • Bekijk het aantal aanbieders per gewenste leensom
 • Vergelijk het JKP van alle vermelde aanbieders
 • Zie de totale kredietkosten op de persoonlijke lening
 • Weet vooraf hoeveel je elke maand zult moeten aflossen
 • Kom meer te weten over een persoonlijke lening
 • Surf met 1 klik naar de relevante webpagina van de kredietaanbieder

Let op, geld lenen kost ook geld

Gids voor persoonlijke leningen.

De officiële naam van dit financieel product is “lening op afbetaling”, maar veel banken en andere kredietverleners gebruiken bij voorkeur de commerciële naam “persoonlijke lening”. De formule is dus een speciale constructie van een lening op afbetaling (LOA), en wel een die in theorie is bedoeld om een relatief beperkt bedrag voor een relatief korte periode te lenen.

De karakteristieken van een persoonlijke lening.

De persoonlijke lening is een van de eenvoudigste kredietformules op de financiële markt. De opbouw is transparant en de terugbetaling kent een stelselmatig verloop. De volgende karakteristieken zijn nagenoeg standaard:

De opbouw:

 • De hoogte van de leensom en de looptijd van de lening worden vooraf vastgesteld.
 • De volledige leensom wordt door de kredietgever in één keer ter beschikking gesteld.
 • De lening kent geen hypotheek of andere vorm van onderpand.

De terugbetaling:

 • De bankkosten worden in een jaarlijks kosten percentage (JKP) uitgedrukt
 • De JKP wordt vooraf over de totale looptijd berekend en bij de leensom opgeteld.
 • De aflossing van de lening (leensom + JKP) vind plaats middels evenredige
  maandelijkse stortingen. Doorgaans op een vaste dag van de maand (vb. de 4e).

Noot: Een persoonlijke lening (op afbetaling) is een gestandaardiseerd financieel product. De richtlijnen zijn door de FOD Economie in de wet op consumentenkrediet vastgelegd. In de praktijk blijkt dat financiële instellingen graag de grenzen opzoeken en in bepaalde gevallen wat flexibelere voorwaarden aanbieden.

persoonlijke lening berekenenWaarvoor kun je een persoonlijke lening aanwenden.

Met een persoonlijke lening mag in theorie van alles gefinancierd worden. De besteding hoeft niet te worden vermeld aan de bank aangezien het geld bestemd is voor een persoonlijke behoefte. Het geleend bedrag zou zelfs onaangeroerd op de zichtrekening kunnen blijven staan (niet aan te bevelen aangezien de bankrente normaal doorloopt).

Aan een persoonlijke lening wordt onder normale omstandigheden geen onderpand verbonden. Banken beoordelen een aanvraag op basis van het besteedbaar inkomen, de bestaande schuldenlast en de krediethistorie van de aanvrager. De bank bepaald aan de hand van het profiel van de kredietnemer tot welk bedrag deze kan lenen en welk JKP aan het krediet gekoppeld wordt. De instelling wil er graag verzekerd van zijn dat het uitgeleend bedrag volledig wordt terug betaald. Een lening is immers een commercieel product welke aan het einde van de rit moet uitpakken in winst voor de bank.

Noot: De rente op een persoonlijke lening is doorgaans hoger dan de rente op andere type kredieten. Dit komt onder andere door de afwezigheid van onderpand.

De looptijd en de aflossing.

De kredietnemer leent middels een persoonlijke lening een vooraf vastgesteld bedrag voor een vooraf vastgestelde periode, en zal dit middels evenredige aflossingen terug betalen aan de bank. Wanneer bij een goedkope persoonlijke lening bijvoorbeeld € 15.000 wordt geleend voor een periode van vijf jaar en tegen een JKP van 8.4%, dan zal elke maand een vast bedrag van € 307,03 moeten worden afgelost.

De rente uitgedrukt in jaarlijks kosten percentage.

Bij een persoonlijke lening wordt voor het vaststellen van de rente bijna standaard de JKP-grondslag toegepast. Middels het jaarlijkse kosten percentage worden alle kosten van het krediet (bankrente, administratie, provisie) in één percentage samengevoegd. Het JKP is derhalve het enige dat je de kredietverlener verschuldigd bent voor de dienst die deze jou verleend.

Hoeveel kan ik lenen met de persoonlijke lening?

Er zijn twee hoofdfactoren die bepalen tot welk bedrag je bij een kredietverlener kan lenen middels een persoonlijke lening.

1. Tot welk bedrag verschaft de kredietverlener persoonlijke leningen.

Hoeveel kan je lenen?De maximale leensom op persoonlijke leningen verschilt van bank tot bank. Er zijn terughoudende instellingen die persoonlijke leningen slechts tot een bedrag van € 7500 uitzetten en hieraan een korte looptijd van maximaal 2 jaar verbinden. Aan het andere eind zijn er ook enkele banken die bereid zijn een persoonlijke lening tot een bedrag van € 100.000 te verstrekken, met een maximale looptijd van 15 jaar. Dergelijke zware leningen zijn meestal slechts beschikbaar voor cliënten waarmee een langlopende kredietband bestaat.

Maar in het algemeen kan gesteld worden dat bij kredietverleners het maximum bedrag voor een persoonlijke lening ergens tussen € 15.000 en € 30.000 ligt. Het geleend bedrag zal doorgaans in maximaal 5 tot 7 jaar terug moeten worden betaald. Voor hogere leensommen met langere looptijden hebben de banken andere type kredieten, zoals een hypothecaire lening.

2. Hoe schat de kredietverlener jouw financieel profiel in.

Ook de beoordeling van kredietaanvragen verschilt van bank tot bank. Als grondslag geldt dat een kredietverlener er graag verzekerd van wil zijn dat het uitgeleend bedrag volledig wordt terug betaald. Daarom wordt van elke aanvrager eerst de terugbetaligscapaciteit ingeschat, en op basis hiervan wordt vastgesteld tot welk bedrag de persoonlijke lening kan lopen (binnen het algemeen maximum dat de betreffende instelling hanteert op deze formule).

De gebruikelijke beoordelingspunten voor het aanmaken van een financieel profiel zijn:

 • Het besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van belastingen, inkomens- en ziektekosten verzekeringen en andere vaste inkomensoverdrachten.
 • De vaste woonlasten.
 • De bestaande schuldenlast. De bank is wettelijk verplicht de kredietregistratielijst van de Nationale Bank van België te raadplegen voordat een lening verstrekt mag worden. Op deze lijst worden alle kredieten die alle banken aan consumenten verstrekken bijgehouden.
 • De krediethistorie. Hoe heb je eerdere leningen bij de instelling terug betaald.

Op basis van jouw financieel profiel zal de bank een risicoschatting maken. Het kan dus voorkomen dat door een verschil in benadering de ene bank bereid is jou een hoger krediet te verstrekken dan de andere bank. Bij veel kredietverleners kun je online reeds een dergelijke simulatie aanvragen. Op Geldbank.be vind je een directe link naar de juiste webpagina van relevante kredietverleners.

De relatie tussen risico en rente (JKP).

Financiële instellingen koppelen in de regel ook hun rentebeleid aan het risico van een krediet. De percentages die online op de websites worden aangegeven zijn slechts de minimumpercentages die de instelling hanteert op persoonlijke leningen. Indien je een uiterst positief kredietprofiel hebt zul je zeker hiervoor in aanmerking komen. Maar bij een hoger ingeschat risico zal de JKP op de persoonlijke lening bij de betreffende instelling zeer waarschijnlijk hoger uitvallen.

Om de consument tegen excessieve rentepercentages te beschermen heeft de staat maxima’s vastgesteld. Voor persoonlijke leningen zijn deze sedert 1 december 2012:

 • Maximaal 10,5% JKP voor bedragen hoger dan € 5000
 • Maximaal 13,5%% JKP voor bedragen tussen € 1250 en € 5000
 • Maximaal 18,5% JKP voor bedragen lager dan € 1250

Kleine lening, korte looptijd.

Van origine is de persoonlijke lening ontworpen om een relatief laag bedrag voor een relatief korte periode te lenen. De financiële instellingen willen aan deze kredietformule liefst zo weinig mogelijk administratieve rompslomp verbinden. Vandaar dat persoonlijke leningen geen onderpand kennen, de besteding niet verantwoord hoeft te worden en de beoordelingsprocedure niet diepgravend is. Met een aantoonbaar vast inkomen kan een persoonlijke lening voor een bedrag beneden € 10.000 bij de meeste kredietverleners binnen een dag afgehandeld zijn.

De kosten en aflossingen berekenen?kosten en aflossing lening op afbetaling

Omdat een persoonlijke lening altijd wordt verstrekt als een aflosbaar krediet met een vooraf vastgestelde leensom en looptijd zijn de maandelijkse aflossingen eenvoudig te berekenen. Het JKP dat de kredietverlener in rekening brengt is de enige variabele factor binnen deze berekening.

De kosten voor een persoonlijke lening (JKP).

In het jaarlijks kosten percentage (JKP) dat kredietverleners in rekening brengen zijn alle bankkosten die aan een persoonlijke lening verbonden zijn samengevoegd. Deze zijn:

 • Administratiekosten van de bank
 • Kredietprovisie t.b.v. de staat
 • Bankrente (de winst die de bank wenst te boeken op het krediet)

Bij het afsluiten van een persoonlijke lening ben je aan kosten dus alleen de JKP aan de bank verschuldigd. Niets meer, en niets minder. Hiernaast zul je natuurlijk ook het geleend bedrag gedurende de looptijd van de lening terug moeten betalen.

Noot: Bij een persoonlijke lening is de JKP gegarandeerd een vast percentage. Indien de marktrente in België gedurende de looptijd van het krediet stijgt (of daalt) is dit niet van invloed op het JKP van het krediet.

Voer een simulatie uit om de kosten en de aflossingen vooraf te berekenen.

Geldbank.be voorziet in een uiterst handige online simulator waarmee je eenvoudig vooraf kan calculeren hoe een specifieke persoonlijke lening bij een specifieke kredietverlener zal uitpakken.

 • A. Je geeft aan welk bedrag je wil lenen (de leensom).
 • B. Je geeft aan voor welke periode je het bedrag wil lenen (de looptijd).

Op basis van het vermeld JKP van de kredietverlener berekent de simulator in een oogwenk zowel de totale kosten die aan de persoonlijke lening verbonden zijn als de maandelijkse aflossingen die je als aanvrager zult moeten voldoen. De simulator doet de berekening zoals deze door alle vermelde kredietverleners in de praktijk wordt uitgevoerd op persoonlijke leningen. Hierdoor kunnen ook gemakkelijk de aanbiedingen van verschillende kredietverleners met elkaar worden vergeleken.

Noot: Het aangegeven JKP van kredietverleners betreft het minimumpercentage dat deze instelling aanbied op persoonlijke leningen. Dit minimumpercentage hoeft niet op eenieder van toepassing te zijn. Op basis van het persoonlijk financieel profiel van de aanvrager (besteedbaar inkomen, vaste woonlasten, bestaande schuldenlast) kan het JKP in de praktijk soms hoger uitvallen.

Hoe berekenen banken in de praktijk de maandelijkse aflossingen?

Om de aflossing van een persoonlijke lening voor zowel de consument als de kredietverlener overzichtelijk te houden is er door de banken een constructie bedacht waarbij er maandelijks een vast bedrag wordt terug betaald gedurende de gehele looptijd.

Stap 1: Bij het afsluiten van een persoonlijke lening wordt de JKP vooraf over de totale looptijd van het krediet berekend. Een voorbeeld:


Leensom:€15.000
Looptijd:60 maanden (5 jaar)
JKP-percentage:8.4%
Totale JKP kosten:€3.421,53 (berekend volgens een standaard formule)

Stap 2: De totale JKP kosten worden bij de leensom opgeteld.


Leensom:€15.000
JKP kosten:€3.421,53
Totale schuld:€18.421,53

Stap 3: De totale schuld wordt in evenredige bedragen verdeeld over de looptijd.


Totale schuld:€18.421,53
Aantal maanden:60
Maandelijkse aflossing:€307,03

Noot: Volgens de standaard renteformule wordt bij een lening het JKP aan het einde van elke maand in rekening gebracht over het saldo van de schuld. In bovenstaand voorbeeld is de JKP op maandbasis 0.7% (8.4% : 12). Over de eerste maand zou dan 0.7 x € 15.000 = € 105  aan JKP betaald moeten worden. Over de tweede maand neemt dit bedrag af naar € 103.25 (0.7% van € 14.750) omdat inmiddels ook € 250 van de schuld is afgelost. De JKP over alle 60 maanden wordt door de banken op voorhand uitgerekend en getotaliseerd.

Persoonlijke leningen vergelijken.

persoonlijke lening vergelijkenVan alle kredietformules is de persoonlijke lening het simpelst te vergelijken. Dit komt omdat je een vooraf vastgesteld bedrag leent voor een vooraf vastgestelde periode. Volgens de regels van de wet op consumentenkredieten mag bij een persoonlijke lening de leensom tussentijds niet worden verhoogd en mag de looptijd tussentijds niet worden verlengt. De lening moet het geprojecteerd beloop vasthouden totdat het totale bedrag is terug betaald.

Het enige substantieel verschil tussen persoonlijke leningen van verschillende aanbieders is daarom het JKP dat door de kredietverlener in rekening wordt gebracht. In dit jaarlijks kosten percentage zijn alle kosten rond de lening samengevoegd. Het JKP is dus het enige dat je de bank verschuldigd bent naast het terugbetalen van het geleend bedrag. Hoe lager het JKP hoe lager de totale kosten verbonden aan de lening, en hoe lager de maandelijkse aflossingen.

Vergelijk middels een persoonlijke leningsimulatie.

Geldbank.be maakt het gemakkelijk om persoonlijke leningen van verschillende kredietverleners met elkaar te vergelijken. Van nagenoeg alle relevante aanbieders staan de persoonlijke leningen, of gelijkwaardige kredietformules, vermeld met het door hun aangeboden JKP. In drie eenvoudige stappen kun je een persoonlijke lening simulatie uitvoeren.

 • Stap 1: Geef aan welk bedrag je wil lenen.
 • Stap 2: Geef aan over welke periode je dit bedrag wil terug betalen.
 • Stap 3: Selecteer een kredietverlener.

Op basis van het vermeld JKP van de kredietverlener berekent de simulator in een oogwenk zowel de totale kosten die aan de lening verbonden zijn als de maandelijkse aflossingen die je als aanvrager zult moeten voldoen. Deze maandelijkse aflossing is een gefixeerd bedrag welke niet veranderd gedurende de looptijd van de lening.

Kom je automatisch in aanmerking voor de aangegeven JKP?

Het aangegeven JKP van kredietverleners betreft het minimumpercentage dat deze instelling aanbied op persoonlijke leningen. Dit minimumpercentage hoeft niet automatisch op iedereen van toepassing te zijn. Uitgaande van het persoonlijk financieel profiel van de aanvrager (besteedbaar inkomen, vaste woonlasten, bestaande schuldenlast) kan het JKP in de praktijk soms hoger uitvallen. Bij kleine korte leningen wordt de invloed van de administratiekosten ook wat hoger binnen het JKP. Het percentage zal in dergelijke gevallen meestal ook iets hoger uitvallen dan het aangegeven minimum.

Zijn er verborgen kosten bij een persoonlijke lening?

Bij een persoonlijke lening is het vanwege de structuur van het krediet en vanwege de aangescherpte regelgeving nauwelijks mogelijk voor kredietverleners om verborgen kosten in de overeenkomst op te nemen. Dat geldt, zolang de lening volgens de projectie wordt terug betaald. Bij afwijkingen kunnen wel andere kosten dan het JKP intreden.

 • Indien een achterstand in de aflossing ontstaat kan de kredietverlener een boeterente in rekening brengen. Sommige financierders hanteren op persoonlijke leningen een relatief laag JKP, maar combineren dit met een relatief zware boeterente bij onregelmatigheden.
 • Bij het vervroegd terugbetalen van een persoonlijke lening mag de kredietverlener een vergoeding (boete) in rekening brengen. Het komt in de praktijk vaak voor dat een consument halverwege de looptijd van een persoonlijke lening behoefte heeft aan een nieuwe financiële injectie. Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst wordt in de meeste gevallen de restschuld van een lopende lening op papier vervroegd afbetaald maar in werkelijkheid vermeerderd met de boete opgenomen in de nieuwe leensom.

De goedkoopste persoonlijke lening vinden.

de goedkoopste persoonlijke lening vindenBij een persoonlijke lening leen je een vast bedrag voor een vaste periode en betaal je maandelijks een vast bedrag aan aflossing. In dit opzicht bestaat er geen enkel verschil tussen de diverse aanbieders. De enige factor die wel bepaalt hoe goedkoop of hoe duur een lening zal uitpakken zijn de kosten die de kredietverlener in rekening brengt voor het uitzetten van de lening. Bij persoonlijke leningen worden deze kosten uitgedrukt in een jaarlijks kosten percentage (JKP), waarin naast de bankrente ook de administratiekosten en alle andere kosten rond de lening zijn samengebracht. Om de goedkoopste lening te vinden zul je dus op zoek moeten gaan naar het laagste rente persoonlijke lening.

Laagste rente persoonlijke leningen.

In België zijn er een heleboel instellingen die persoonlijke leningen, of varianten hiervan, aanbieden. Banken, financieringsmaatschappijen, krediethuizen, kredietmakelaars en kredietbeurzen. Geldbank.be is een vergelijkingssite. We hebben daarom van relevante aanbieders de persoonlijke leningen bij elkaar gebracht, met de door hun aangegeven JKP voor deze kredietformule. Bij persoonlijke leningen zal een lager JKP altijd resulteren in lagere totale kosten en daarom ook in lagere maandelijkse aflossingen. Als consument heb je de vrijheid om zelf een vergelijking te maken.

Sluit nu direct je lening afklik hier
+