Overmatige schuldenlast - hoe ermee om te gaan?

Niemand is immuun voor geldproblemen. Om te voorkomen dat u uw leningen niet kunt terugbetalen, kunt u het beste snel reageren wanneer de situatie moeilijk wordt. Als dit gebeurt, wordt overmatige schuldenlast onvermijdelijk. Welke hulp kunt u krijgen en wat kunt u doen als u zich te diep in de schulden steekt? Ontdek de oplossingen die GeldBank u biedt.

Sociale bijstand

De oorzaken van financiële nood kunnen velerlei zijn: verlies van werk, scheiding, ziekte, te veel uitstaande leningen, enz.

Allereerst moet u weten dat als u financiële problemen hebt, u waarschijnlijk in aanmerking komt voor bepaalde sociale bijstand. De meeste daarvan worden toegekend door het OCMW van uw gemeente. Andere worden toegekend door de regio’s, mutualiteiten of gemeenten.

Deze steun kan betrekking hebben op uw inkomen, huisvesting, energie, water, telecommunicatie, gezondheidszorg, krediet of alimentatie, maar ook op deelname aan culturele en sportieve activiteiten.

Wat moet je doen als je te veel schulden hebt?

Schuldbemiddeling (minnelijke schikking)

Het eerste wat u moet doen is contact opnemen met een schuldbemiddelingsdienst bij u in de buurt.

Hier zijn enkele adressen, maar zoek gewoon in uw browser naar “schuldbemiddeling + de naam van uw stad”.

Diensten voor schuldbemiddelingLink
19 gemeenten in Brusselhttps://www.mediationdedettes.be/spip.php?page=liste_services&lang=fr&lang=nl

Het doel van deze dienst is iedereen met een te hoge schuldenlast in staat te stellen oplossingen te vinden om zijn schulden af te lossen, met behoud van een redelijke levensstandaard.

Door contact op te nemen met een schuldbemiddelingsdienst profiteert u van individuele ondersteuning. De dienst doet er alles aan om u te helpen uw financiële situatie weer op de rails te krijgen. Dit wordt bereikt door een einde te maken aan aanmaningskosten, extra kosten en de opeenstapeling van onbetaalde rekeningen.

Concreet betekent dit dat de bemiddelaar die met uw zaak belast is, het beheer van uw financiën overneemt en een schuldaflossingsplan opstelt dat hij aan uw schuldeisers voorlegt.

Als een akkoord wordt bereikt met uw schuldeisers, worden gerechtelijke stappen vermeden. Zo nodig kunnen uw schuldeisers besluiten over te gaan tot beslaglegging of een eventuele cessie van inkomsten (zie hieronder).

Als de bemiddelaar van de schuldbemiddelingsdienst te veel obstakels in zijn opdracht tegenkomt, kan hij u voorstellen een collectieve schuldregeling te starten.

Overkreditering - tijdig reageren - schuldbemiddeling

De kosten van schuldbemiddeling

Minnelijke schuldbemiddeling door een schuldbemiddelingsdienst is geheel gratis.
Het wordt echter verschuldigd als het wordt uitgevoerd door een notaris, een advocaat of een deurwaarder.

Meer over het Observatorium voor krediet en schuldenlast, een vzw die zeer actief is op het gebied van overmatige schuldenlast.

De collectieve schuldregeling (gerechtelijke bemiddeling)

Deze procedure is vergelijkbaar met de hierboven beschreven minnelijke schikking en is een gerechtelijke schikking. Het wordt namelijk verplicht gecontroleerd door een rechter van de Arbeidsrechtbank.

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, gelden verschillende voorwaarden:

 • U bent een natuurlijke persoon met woonplaats in België
 • U bent niet in staat uw schulden af te lossen
 • U heeft uw insolventie niet vrijwillig georganiseerd
 • Je bent geen handelaar

 

Uw verzoek om een collectieve schuldregeling moet eerst aan de Arbeidsrechtbank worden voorgelegd, waar een rechter de ontvankelijkheid ervan bepaalt. Als u aan de voorwaarden voldoet en uw verzoek wordt aanvaard, benoemt de rechter een schuldbemiddelaar (meestal een advocaat of een erkende schuldbemiddelingsdienst) om uw zaak te behandelen. De bemiddelaar zal ernaar streven dat u uw schulden kunt afbetalen met behoud van een behoorlijke levensstandaard.

Het terugbetalingsplan

 • Als het door de gerechtelijke bemiddelaar aan uw schuldeisers voorgestelde minnelijke afbetalingsplan door alle partijen wordt aanvaard, wordt het vervolgens ter goedkeuring aan de rechter voorgelegd. De bemiddelaar neemt de controle over uw financiën over: hij of zij int uw inkomsten en betaalt u alleen het bedrag dat nodig is voor uw dagelijkse uitgaven.
 • Indien het door de bemiddelaar aan uw schuldeisers voorgestelde minnelijke aflossingsplan voor hen niet aanvaardbaar is, is een gerechtelijke procedure noodzakelijk en kan door de rechter een aflossingsplan van maximaal 7 jaar worden opgelegd.
  Dit is iets anders dan minnelijke schikking, waarbij uw schuldeisers een afbetalingsplan kunnen weigeren zonder dat het hun wordt opgelegd.

 

Als blijkt dat terugbetaling van uw schulden, hetzij onmiddellijk, hetzij op lange termijn, niet mogelijk is, kan de rechter ook de volledige kwijtschelding van uw schulden opleggen, op voorwaarde dat hij in het bezit is van documenten die deze situatie bewijzen.

De gevolgen van een collectieve schuldregeling

De belangrijkste effecten van de collectieve schuldregeling zijn

 • De staking van de procedure door uw schuldeisers
 • Storting van uw inkomen op een bemiddelingsrekening
 • Een verbod op het kopen of verkopen van goederen zonder toestemming van de rechter
 • Een verbod op het aangaan van nieuwe leningen

De kosten van de collectieve schuldregeling

Het indienen van uw verzoek is gratis, maar het werk van de gerechtelijke schuldbemiddelaar is niet gratis. De door de rechtbank aangewezen bemiddelaar die uw zaak behandelt, wordt bij voorkeur betaald aan uw schuldeisers.
Honoraria en andere kosten (porto-, reis- en telefoonkosten) worden van uw bemiddelingsrekening afgetrokken. De tarieven voor deze vergoedingen en andere kosten zijn wettelijk vastgesteld.

Merk op dat alle collectieve schuldregelingen worden geregistreerd bij de Nationale Bank van België.

Toewijzing van de vergoeding (minnelijke schikking)

De overdracht van loon wordt vaak gebruikt in kredietzaken.
Door ondertekening van deze akte machtigt u uw schuldeiser om het beslagbare deel van het door uw werkgever betaalde loon rechtstreeks te innen. Dit gebeurt zonder dat een voorafgaand vonnis nodig is.

Als u in gebreke blijft, wordt deze opdracht uitgevoerd. Het wordt uitgevoerd, tot het bedrag waarop beslag kan worden gelegd, op uw salaris, uw eindejaarsuitkering en uw vakantiegeld.

Voordat u deze overdracht kunt doen, moet uw schuldeiser u eerst van zijn voornemen in kennis stellen. Dit bericht moet per aangetekende brief of per deurwaarder worden verzonden. Uw werkgever moet ook een kopie van deze brief ontvangen.

Een overeenkomst van overdracht van inkomsten kan alleen worden opgesteld als u loon ontvangt.

Is het mogelijk te lenen in een situatie van overmatige schuldenlast?

Als u ingeschreven bent bij de Nationale Bank van België, en dus in een situatie van bankverbod verkeert, is het uiterst moeilijk om bij de traditionele bankinstellingen een nieuwe lening te verkrijgen.

Hoewel een verbod om te bankieren juridisch gezien niet betekent dat men geen krediet meer mag verlenen, is de beslissing om krediet te verlenen immers volledig aan de financiële instelling.
Bovendien leidt een collectieve schuldregeling, zoals we hierboven hebben gezien, tot een verbod om een nieuwe lening aan te gaan.

De enige oplossing om weer geld te lenen is vaak het terugbetalen van al uw schulden aan uw schuldeisers.

Krediet consolidatie

Als u moeite hebt om uw leningen terug te betalen, maar er wel op tijd bij bent, is een vaak overwogen oplossing kredietconsolidatie. Bij kredietconsolidatie kunt u meestal de looptijd van uw lening spreiden, waardoor uw maandelijkse financiële lasten verminderen.

Er zijn echter ook kredietorganisaties die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan mensen die failliet zijn.
Een andere mogelijke oplossing is een lening van een cryptobank. Om dit te doen, moet u echter een perfect begrip hebben van dit systeem en de risico’s ervan.

Zoals u ziet, kan onverstandig geld lenen soms leiden tot moeilijke financiële situaties.
Alvorens een lening af te sluiten en om overmatige schuldenlast te voorkomen, moet u uw leencapaciteit zorgvuldig bestuderen!

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px