Hypothecaire Leningen Vergelijken

Onderhandel uw hypothecaire lening tegen het laagste tarief!​

Vergelijk de verschillende woningkredieten. Er is altijd wel een lening die beter aangepast is aan uw situatie.

Hypothecaire lening nodig? Met een hypotheek kan u geld van de bank lenen voor een vastgoedproject; een huis, appartement of bouwgrond kopen of een woning renoveren.

Wat is een hypothecair krediet?

Een hypotheek is een begrip dat in de volksmond vaak gebruikt wordt om een geldlening met als onderpand een onroerend goed aan te geven. Officieel heet deze lening een hypothecaire lening.

Encyclo.nl

Indien je geld wil lenen om een huis, een appartement of een stuk grond te kopen is een hypothecaire lening de eenvoudigste en voordeligste optie. Bij deze kredietvorm dient de aankoop meteen als onderpand voor de lening.

De kredietverstrekker verkrijgt hierdoor een grote mate van zekerheid dat het uitgeleend bedrag op de een of andere manier terug zal vloeien, en is daarom bereid uiterst soepele voorwaarden aan het krediet te verbinden. Ook voor grote verbouwingen aan de eigen woning of appartement is het mogelijk om een lening met onderpand af te sluiten. Banken en andere hypotheekinstellingen gebruiken daarom graag de term woonkrediet of woonlening voor hun hypothecair krediet.

Noot: Van hypothecair krediet is pas sprake als vastgoed (onroerend goed) als onderpand dient. De term vastgoed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. Woningen of ander gebouwen (opstallen) en grond zijn vastgoed. Auto’s niet.

De voordelen van hypothecair krediet

Een hypothecaire lening is een aflosbaar krediet met een aantal specifieke voordelen:

 • Hoge leensom. Afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en de geschatte waarde van het vastgoed kan een gemiddelde burger al gauw tot enkele honderden duizenden euro’s lenen. 
 • Lange looptijd. Afhankelijk van de leensom en andere condities rond de lening kan de schuld over een periode oplopend tot 30 jaar worden terug betaald.
 • Lage Rente. De rentevoet op een hypothecair lening is het laagste van alle type kredieten.
 • Samen lenen. Personen die samen een huis of appartement gaan aankopen (of reeds samen bewonen) kunnen gezamenlijk een hypothecair krediet afsluiten. Er hoeft geen sprake van een huwelijk of andere wettelijke verbintenis te zijn.

Noot: Bij aflosbare kredieten is er sprake van een vooraf vastgestelde leensom die binnen een vooraf vastgestelde termijn (looptijd) wordt terug betaald. Dit geschied doorgaans middels evenredige maandelijkse aflossingen.

De nadelen van een hypothecair krediet

Naast algemene nadelen die aan elke lening verbonden zijn, zoals de verplichting om maandelijks een bedrag af te moeten lossen, kent een hypothecair krediet ook enkele specifieke nadelen:

 • Geen, of beperkt, eigendomsrecht gedurende de looptijd van de lening. Zolang de lening niet volledig is afbetaald is op papier de bank eigenaar van de woning. Je kunt deze dus niet op eigen gezag verkopen, maar zult hierbij de kredietverstrekker moeten betrekken.
 • Ondertekeningskosten. Bij het afsluiten van een hypothecair krediet ben je dossierkosten, notariskosten en belastingen verschuldigd. Deze eenmalige kosten worden doorgaans bij de aankoopsom opgeteld.

Wat is een hypothecaire lening?

De bank heeft een garantie nodig om er zeker van te zijn dat u de lening daadwerkelijk terugbetaalt. Daarom vraagt de bank u een hypotheek op uw woning te nemen.

Een hypotheek wil dus zeggen dat u verplicht bent het onroerend goed te verpanden als onderdeel van de hypotheeklening. Als u niet meer in staat bent om uw huidige lening terug te betalen, heeft de kredietverstrekker het recht om uw eigendom in beslag te nemen om het geld dat zij u heeft uitgeleend op deze manier terug te vorderen.

Wanneer u een hypotheeklening afsluit, moet u (zoals bij elke andere lening) elke maand de maandelijkse aflossingen terugbetalen. Uw bank of een andere financiële instelling die u dit geld uitleent, wil namelijk geen risico’s nemen. Als de bank u een lening geeft, houdt ze rekening met uw inkomen. Maar als één van uw bronnen van inkomsten opdroogt (u verliest bijvoorbeeld uw baan, u zit in een echtscheiding…) en u bent niet meer in staat om uw termijnen te betalen, is dat de garantie die de bank in staat stelt om haar kosten te dekken. Die zal het pand dan te koop kunnen zetten om het geleende geld terug te krijgen, inclusief boetes.

Wat is de gehypothekeerde eigendom?

Als algemene regel geldt dat het gehypothekeerde goed het goed is waarvoor de lening is aangegaan. U kunt uw bank echter de mogelijkheid bieden om andere eigendommen te verhypothekeren. De voorwaarde hiervoor is dat u natuurlijk eigenaar moet zijn van het onroerend goed en de waarde ervan moet de waarde van de lening kunnen dekken.

Het hoeft niet noodzakelijk een onroerend goed te zijn, het kan ook een boot, een oldtimer of een ander waardevol bezit zijn.

Waar moet de hypothecaire lening geregistreerd worden?

De hypothecaire lening wordt officieel geregistreerd in het Hypotheekregister. Deze instantie, die door de Belgische Staat wordt beheerd, houdt een register bij van uw hypotheek, met vermelding van de waarde die deze vertegenwoordigt.

Waarom zou u voor een hypotheek kiezen?

De aankoop van een woning is een grote stap in ieders leven en verbindt u voor vele jaren. Als u een woning wenst te kopen in een buurt waar de prijzen voortdurend stijgen, is een hypotheek een goede oplossing. Op deze manier voorkomt u dat u te lang te moet wachten voor de aankoop van uw onroerend goed terwijl de prijzen blijven stijgen.

Hoe werkt een hypothecaire lening eigenlijk?

De ondertekening van een hypotheek gebeurt bij de notaris en gaat via een ondertekende akte. Voordat u de woning koopt, betaalt uw kredietinstelling het aankoopbedrag aan uw notaris. Zodra het koopcontract is ondertekend, betaalt de notaris de aankoop van uw pand aan de vorige eigenaar.

Zorg ervoor dat u de nodige middelen ter beschikking stelt om de honoraria en kosten van de notaris te betalen, omdat die meestal uit eigen middelen dienen betaald te worden. We noemen dit ook de notariskosten.

Als het om een nieuw te bouwen constructie gaat, betaalt uw kredietverstrekker u het nodige geld, als en wanneer u facturen van leveranciers en dienstverleners indient. Met andere woorden de kredietinstelling betaalt in schijven.

Hoe verloopt de toewijzing voor een hypothecair krediet

In tegenstelling tot de meeste andere kredieten is er bij hypothecair krediet sprake van een proces welke doorlopen moet worden om tot een lening te geraken. Dit kan in een aantal stappen (fases) onderverdeeld worden, en zal doorgaans enkele maanden in beslag nemen. Voor de aankoop van een nieuwe woning bijvoorbeeld kan het proces in de praktijk als volgt verlopen:

 • Stap 1: Je bepaalt zorgvuldig welke woning je wil aankopen, waarbij uiteraard het huidig inkomen als leidraad geldt. Hou naast de topkeuze ook enkele goedkopere alternatieven achter de hand, en bekijk alvast opties voor een mogelijk vereiste eigen inbreng.
 • Stap 2: Je gaat op zoek naar een bank of andere hypotheekinstelling die bereid is jouw het gewenste bedrag te lenen middels hypothecair krediet.
 • Stap 3: Je selecteert een kredietverstrekker op basis van de voordeligste voorwaarden die geboden worden. Het valt bij hypothecair krediet aan te bevelen om het kostenaspect zorgvuldig uit te pluizen. Dit kan aardig uiteen lopen tussen aanbieders.
 • Stap 4: Voordat een hypothecaire lening verstrekt wordt zal de bank een dossier samenstellen. Je zult hiervoor een aantal documenten moeten overleggen waaronder een verkoopovereenkomst met de huidige eigenaar van de woning. Er zal eveneens door een expert een waardeschatting van de woning worden geproduceerd.
 • Stap 5: De notaris komt in beeld om zowel de aankoop van de woning (bij de huidige eigenaar) als de hypothecaire overdracht (via jou naar jouw bank) wetskracht te geven. De notaris keuze heb je als kredietnemer in eigen hand.
 • Stap 6: Het krediet wordt verstrekt.

Noot: Elke financierder zal altijd eerst naar specifieke gegevens van de aankoop vragen alvorens ze kunnen doorgeven hoeveel je maximaal kan lenen. Banken en andere hypotheekinstellingen zijn tegenwoordig minder gauw bereid om de aankoop van een woning voor de volle 100% te financieren. Er wordt vaak naar een eigen bijdrage van de kredietnemer gevraagd. Dit percentage schommelt tussen de 10 en 20 procent van de totale kosten (woning + hypotheek kosten)

Wie kan een hypothecaire lening afsluiten?

Om een hypotheek af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Voordat u zich aanmeldt, inventariseert u uw inkomsten en maakt u een inschatting van het bedrag van de maandelijkse betaling die u moet terugbetalen.

Neem uw loon, inkomen uit onroerend goed, lijfrenten of andere inkomsten en tel deze bij elkaar op. Vergelijk ze met uw vaste kosten: huur, water, elektriciteit, telefoon, internet, etc., evenals eventuele uitstaande leningen. De maandelijkse betaling die u moet doen mag niet hoger zijn dan een derde van uw maandelijkse inkomen. Bovendien wordt uw leencapaciteit verminderd als u al andere uitstaande leningen heeft.

In ieder geval zal uw bank deze berekening maken. Zij zal u vragen om uw inkomsten te verantwoorden en zal ook uw spaarrekening bekijken. Naast het bedrag dat u op één of meer spaarrekeningen heeft, houdt de kredietverstrekker rekening met uw levensstijl. Het is geruststellend als u spaargeld aan de kant heeft en het zal juist verdacht zijn als u nog nooit een cent opzij heeft gezet.

Wat zijn de bijkomende kosten van een hypothecaire lening (kosten voor de notaris)?

De kosten van een hypothecaire lening zijn niet onbelangrijk. Alles gaat via een notaris, de ondertekening van de lening en de aankoop. De notaris rekent zijn eigen honorarium aan, maar treedt ook op als tollenaar voor de staat, aangezien hij de belastingen int die aan hem worden betaald.

Het is dus uitermate belangrijk dat u de nodige bedragen opzij zet om deze vergoedingen te kunnen betalen.

Onderzoek, voorbereiding en administratieve formaliteiten

Voordat u uw hypotheekakte ondertekent, moet de notaris bepaalde onderzoek- en administratieve formaliteiten uitvoeren. Dit zijn stedenbouwkundige zoekopdrachten en aanvragen voor certificaten.

Het is belangrijk dat u dit vooraf met de notaris bespreekt, want terwijl sommige verplicht zijn, zijn andere optioneel, waardoor de kost van deze tarieven per notaris verschilt.

Hypotheekkosten

Hypotheekkosten worden berekend op basis van uw specifiek dossier. Houd rekening met 0,3% van de waarde van het aangevraagde hypothecair krediet en toebehoren (geschat op 10% van het krediet).

Zo is er de conserveringsvergoeding

Dit is een vergoeding voor de hypotheekbewaarder die ervoor zorgt dat er geen andere hypotheken op het onroerend goed worden afgesloten. Ze bedragen €250 voor een lening van minder dan €272.727 en €950 voor leningen boven dat bedrag.

Kosten voor de bijlagen van de hypothecaire lening

De vergoeding voor de bijlagen bij de hypotheekakte bedraagt 100 €.

De kosten van de registratie

Registratiekosten vertegenwoordigen 1% van de waarde van het hypothecair krediet en de accessoires, en wordt meestal geschat op 10% van het krediet.

Schrijfkosten

Schrijfrechten heette vroeger zegelrecht. Zij bedragen 50 euro exclusief BTW, d.w.z. 60,50 euro inclusief 21% BTW.

De notariskosten

De notariskosten, die onderworpen zijn aan de BTW, worden vastgesteld op een bij wet bepaalde basis. Men past hier een specifieke schaal toe, afhankelijk van de vraag of het gaat om een lening of een kredietfaciliteit die het mogelijk maakt om een bedrag te lenen. Hoe hoger het bedrag, hoe lager het percentage.

Aangezien deze uitgave 100% afhankelijk is van het bedrag van uw hypothecaire lening, zal het bedrag voor alle notarissen gelijk zijn.

Zijn er voorafgaande kosten aan een hypothecaire lening?

Dossierkosten

De kredietverstrekker brengt een administratievergoeding in rekening. Die is wettelijk geplafonneerd op 500 euro en voor een overbruggingskrediet zonder hypotheek op 300 euro.

Expertisekosten

De kredietverstrekker moet nagaan of de waarde van uw eigendom voldoende zal zijn, mocht het wegens wanbetaling te koop moeten worden gesteld. Zij laat uw woning dus door zijn eigen deskundigen taxeren en brengt u de taxatiekosten in rekening.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Het is belangrijk steeds een schuldsaldoverzekering te nemen bij een hypotheek. Als één van de partners overlijdt voor het einde van de hypothecaire lening, is de overlevende partner – evenals de erfgenamen – beschermd en hoeven ze het door de overledene verschuldigde deel niet terug te betalen.

Met deze verzekering kunt u een aantrekkelijker rentepercentage krijgen. Het is daarom belangrijk steeds een schuldsaldoverzekering te nemen bij een hypotheek.

Heeft u een persoonlijke bijdrage nodig om een hypotheek af te sluiten?

Bij een hypotheek is een eigen bijdrage niet verplicht, maar het is veel moeilijker om een hypotheek aan te gaan zonder een deel van uw spaargeld te gebruiken. De persoonlijke bijdrage kan uit eender welke bron komen: spaargeld, verkoop van een woning, erfenis… Het stelt u alvast in staat om een deel van uw vastgoedproject te financieren en dus een kleiner bedrag te moeten lenen.

Meestal vragen financiële instellingen u een minimale bijdrage van 10% van het totale bedrag van uw lening. In werkelijkheid is 30% het meest voorkomende aandeel. Hoe hoger uw persoonlijke bijdrage, hoe gemakkelijker het voor u is om een hypotheeklening af te sluiten.

Een persoonlijke bijdrage maakt het eveneens gemakkelijker om met de bank te onderhandelen.

Wanneer uw persoonlijke bijdrage aanzienlijk is, bent u in een sterke positie om met de kredietverstrekker te onderhandelen over de rentetarieven en voorwaarden.

Indien u echter spaargeld heeft, is het raadzaam om dit niet allemaal te gebruiken voor uw persoonlijke bijdrage, maar ook om een deel ervan te behouden. Onverwachte zaken kunnen altijd gebeuren in het leven en uw spaargeld zal u in staat stellen om moeilijke tijden te overbruggen en u de tijd te geven om te herstellen van bijvoorbeeld economische crisissen.

Waarop baseert de kredietverstrekker het bedrag van de lening?

De bank berekent eerst uw spaarcapaciteit, voordat ze overweegt u een hypothecaire lening zal verstrekken.

Zij baseert zich op vier elementen, vooraleer de hypotheek goed te keuren:

 1. de waardering van het onroerend goed door een deskundige, of het nu gaat om een aankoop van grond, een renovatie of een bouwproject ;
 2. uw persoonlijke bijdrage: spaargeld, erfenis, verkoop van een ander onroerend goed (niet noodzakelijk onroerend goed), enz;
 3. de garanties en zekerheden die u kan geven;
 4. uw vermogen om terug te betalen.

Wat is de looptijd van een hypotheek?

Hoe lang duurt een hypothecaire lening? Zoals bij elke lening hangt de looptijd van de hypotheek af van een aantal factoren, maar uw vermogen om af te lossen is natuurlijk niet alles. Er moet ook rekening worden gehouden met uw leeftijd en gezinssituatie.

De bank kijkt niet alleen naar de cijfers als u leent, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. Een hypotheek kan een duurtijd van 10 of 20 jaar hebben. U moet dus rekening houden met eventueel toekomstige gebeurtenissen.

U heeft misschien minder mogelijkheden om terug te betalen als u met pensioen gaat, omdat uw inkomen dan daalt. Als u kinderen heeft, moet u plannen maken voor wanneer ze naar school gaan, wat een extra druk op uw budget zal zetten.

Anderzijds, zal u in de toekomst ook bijdragen hebben die uw aflossingen zullen vergemakkelijken bijvoorbeeld wanneer u een eerdere schuld heeft die binnenkort zal verdwijnen. Als u een erfenis krijgt of wanneer uw professionele situatie verandert door bijvoorbeeld een overname van het familiebedrijf…

Hoe langer de looptijd van de lening, hoe meer u kunt lenen, omdat de aflossingen over een langere periode worden gespreid en de bedragen kleiner zijn. Aan de andere kant zal het totale terug te betalen bedrag hoger zijn, omdat dit ook de rente omvat.

Is het mogelijk om de voorwaarden van een hypotheek met vaste rente te herzien?

Als u een lening hebt afgesloten op een moment dat de rente hoog was en die daarna aanzienlijk is gedaald, is het niet mogelijk om de rente, die per definitie vastligt, te herzien. Anderzijds is het mogelijk om uw eerste lening vroegtijdig af te betalen, om zo een nieuwe hypotheek op het uitstaande saldo af te sluiten.

Het is niet altijd de moeite waard om dit te doen en uw bank kan u er ook van weerhouden om dit te doen. Elk geval is anders en u zal proportionele berekeningen moeten maken. Als u het grootste deel van de rente die aan het begin van de lening is geconcentreerd, al heeft afbetaald, dan heeft u alleen nog maar kapitaal over om af te lossen. In dit geval zou de daling van de rentevoeten geen invloed meer hebben op uw maandelijkse betaling, vooral omdat u rekening moet houden met dossierkosten en andere kosten die verband houden met de transactie. Maak steeds de afweging of u de voorwaarden van uw hypotheek wil herzien.

Wat is een hypotheek met aflossing van de hoofdsom?

Hypothecair krediet met kapitaalafschrijving wordt het meest gebruikt. Het bestaat uit het afschrijven van de geleende bedragen, d.w.z. het maandelijks terugbetalen van een deel van het kapitaal, maar ook van de rente op het bedrag.

De rente is meestal verhoudingsgewijs belangrijker dan het bedrag dat aan het begin van de lening aan het kapitaal is toegewezen. Na verloop van tijd neemt de rente af, ten voordele van het kapitaal.

U kunt ook vragen dat uw maandelijkse betalingen in de loop van de tijd degressief zijn. In dit geval betaalt u altijd hetzelfde bedrag terug dat overeenkomt met het kapitaal. Naarmate de rente in de loop van de tijd afneemt, zal uw maandelijkse betaling automatisch afnemen.

Wat is een aflossingshypotheek?

Het Repayment Plan Mortgage is een andere oplossing die werkt met een maandelijks bedrag, een “premie” genoemd, waarmee u het volledige geleende bedrag aan het einde van het contract kunt terugbetalen. Het komt uit een beroepsactiviteit, met een pensioenkapitaal, gevormd door uw werkgever, of uit een levensverzekering.

Gedurende de looptijd van de lening betaalt u de rente over het geleende bedrag, die bij de premie wordt opgeteld.

Het levensverzekeringscontract kan van het type 21 of 23 zijn.

Tak 21

Tak 21″ levensverzekering is beter bekend als “spaarverzekering”. Het heeft een gegarandeerd rendement, dat eventueel kan worden aangevuld met een winstdeling, die niet gegarandeerd is, maar afhankelijk is van de prestaties van de verzekeraar.

Aangezien de terugbetaling van de premies vanaf het begin is gegarandeerd, heeft u door regelmatige betaling de zekerheid dat uw geleende bedrag aan het einde van het contract volledig zal worden terugbetaald en dat uw kredietinstelling het volledige bedrag zal terugkrijgen.

Tak 23

Tak 23″ levensverzekering is gekoppeld aan een beleggingsfonds dat bestaat uit activa. Het rendement is niet gegarandeerd, maar is afhankelijk van de prestaties van een of meer beleggingsfondsen. Rekening houdend met deze schommeling varieert de waarde van het fonds en heeft u niet de garantie dat het totale geleende kapitaal op het einde van het contract wordt terugbetaald.

Waarvoor dient een overbruggingskrediet?

U kunt een overbruggingskrediet afsluiten als een soort korte-termijn hypotheek. Het dient als brug tussen de verkoop van het ene pand en de aankoop van het andere. Voor een beperkte periode heeft u liquiditeit nodig om die brug te maken.

Het overbruggingskrediet kan niet langer dan drie jaar duren. De rentevoet is vast. Dit betekent dat uw kredietinstelling u een bepaald bedrag ter beschikking stelt. Het wordt gebruikt om uw eigendom te verwerven, in afwachting van de verkoop van de andere.

Krediet met vaste of variabele rente, hoe te kiezen?

U kunt lenen tegen een vast of variabel tarief en het is belangrijk dat u de zaken begrijpt, want de risico’s en gevolgen zijn niet hetzelfde. Vaste of variabele rente? Hoe zit dat nu precies?

Krediet met vaste rente

Wanneer u een lening met vaste rente afsluit, komt u niet voor verrassingen te staan, goed of slecht, u engageert zich voor een vaste rente die gedurende de looptijd van de lening niet verandert. Dit is de zekerste optie.

Met een vastrentende lening bent u verzekerd van een stabiele maandelijkse betaling. De relevantie van de keuze van dit type lening hangt af van de huidige economische situatie. Als u leent op een moment dat de tarieven laag zijn, hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele verhogingen. Aan de andere kant, als de rente op het moment dat u de lening aangaat hoog is, en wanneer deze op een later moment in de looptijd daalt, zal uw maandelijkse betaling niet dalen.

Krediet met variabel tarief

Zoals de naam al aangeeft, kan het variabele tarief variëren, zowel naar boven als naar beneden.

Als u kiest voor een lening met variabele rente, dan zijn er veel subtiliteiten die de evolutie van uw tarief zullen beïnvloeden. De formules die de kredietverstrekker in staat stellen om zijn tarief te wijzigen, zijn vooraf bepaald.

De veranderingen kunnen lineair zijn. Zo betekent een 1/1/1-formule dat uw tarief elk jaar wordt herzien; een 3/3/3-formule betekent een verandering om de drie jaar, enzovoort.

Veranderingen kunnen fluctueren. Bijvoorbeeld de 10/5/5 of 20/5/5 formule, of de 25/5 formule, met slechts één wijziging.

Op elke vervaldag, als uw tarief wordt herzien, kan uw maandelijkse betaling naar boven of naar beneden schommelen. Niet alle formules worden door alle organisaties aangeboden.

Wat is het maximumtarief van een hypotheek met variabele rente?

Het maximumtarief

Met een krediet met variabele rente kunt u beschermd worden door het maximumtarief, ook wel de beveiligde rente genoemd. De basisrente van een gemaximeerd krediet is vaak iets hoger dan een conventioneel krediet met een variabele rente, maar u bent gegarandeerd van een stabielere rente.

Bij de ondertekening van de lening wordt een bandbreedte bepaald, zodat u profiteert van een kader dat u opvangt als de tarieven omhoog gaan, dankzij de hoge bandbreedte. De lage bandbreedte is een garantie voor de bank, voor het geval de markt instort.

De bovengrens is bij de ondertekening van de lening met variabele rente aan de lening verbonden. Banken bieden over het algemeen tarieven aan met een maximum van 1, 2 of 3 punten.

Voor- en nadelen van de lening met variabele rente

Het is duidelijk dat de variabele rente risicovoller is dan de lening met vaste rente. Toch kunt u kiezen voor een lening met variabele rente om uw risico’s te beperken.

U moet de marktomstandigheden bestuderen op het moment dat u de lening afsluit, maar u zal nooit nauwkeurig kunnen voorspellen waar de markt over 5, 10 of 15 jaar zal staan.

Leningen met variabele rente bieden een betere rente dan vaste rente aan het begin van het contract. Als de tarieven op het moment van ondertekening hoog zijn, is het in uw belang om voor deze optie te kiezen. Als de markt daalt, heeft u een duidelijk financieel voordeel, want uw maandelijkse betalingen zullen ook dalen.

Helaas, als de rentevoeten stijgen, zal uw maandelijkse betaling stijgen.

Kan ik mijn huidige hypotheek afsluiten om een nieuwe woning te kopen?

Wat de reden ook is, u kunt besluiten om uw eigendom onder hypotheek door te verkopen. U hebt dan twee mogelijkheden: uw lening overbrengen naar uw nieuwe woning, of uw oude lening liquideren en dan een nieuwe openen.

Overdracht van uw hypotheek

Als u een andere woning in het vizier heeft, kunt u uw hypotheek overdragen naar uw nieuwe woning en dat kan een interessante oplossing zijn.

 • de kosten van de overdracht van uw hypotheek zijn minder dan de kosten om deze af te schrijven;
 • u vermijdt de kosten van het openen van een nieuwe hypotheek;
 • uw krediet blijft, er zal geen vergoeding aan de bank worden betaald;
 • de voorwaarden van uw oude krediet blijven van kracht;
 • u behoudt uw belastingvoordelen.

U zult echter wel altijd dossier- en expertisekosten moeten betalen.

Aflossen van uw hypotheek om een nieuwe af te sluiten

Soms is het in uw belang om uw lening volledig af te lossen voordat u een nieuwe afsluit. Dit kan wanneer de economische omstandigheden zijn veranderd en de aangeboden tarieven veel aantrekkelijker zijn geworden.

Vergeet echter niet de aanvraag- en taxatiekosten te vermelden.

Kan men een hypotheek aflossen voor het einde van de looptijd?

U moet het saldo van uw hypothecaire lening en een bedrag dat overeenkomt met de herplaatsingsvergoeding terugbetalen. Dit is een forfaitaire vergoeding die uw kredietverstrekker in staat stelt een deel van de rente die hij niet langer op uw krediet ontvangt, te dekken.

Wat zijn de regels voor een hypothecair krediet?

Banken zijn onderworpen aan de regels van de FSMA. Dit is de Autoriteit Financiële Diensten en Markten.

Daarnaast geeft de NBB (Belgische Nationale Bank) richtlijnen uit aan kredietinstellingen.