Belasting berekenen, vergeet geen optimalisatie !

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2021 door Florence Cappuyns advocaat-fiscalist

Elk jaar, in de maand mei, ontvangt u als belastingplichtige, een aangifte van personenbelasting als u voor de papieren versie hebt gekozen. De elektronische versie is binnen hetzelfde tijdsbestek beschikbaar. Het enige wat u hoeft te doen is met uw identiteitskaart in te loggen op Tax-on-web.

In deze bijdrage vatten we de belangrijkste nieuwigheden voor de inkomsten van 2022 samen, inkomsten die in juni 2023 (papieren versie), midden juli 2023 (elektronische versie) of eind oktober moeten worden aangegeven in geval van mandaat gegeven aan een professioneel boekhouder. Alvorens dat te doen, willen wij u herinneren aan de belangrijkste beginselen van de personenbelasting.

Inhoudstafel

Herinnering aan de beginselen van de berekening van de inkomstenbelasting in België

De personenbelasting is een directe belasting die van toepassing is op uw wereldwijde inkomsten, d.w.z. zowel inkomsten die in België zijn verdiend als inkomsten die elders in de wereld zijn verworven.

Om dubbele belasting te vermijden, heeft België een reeks overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting gesloten. Sommige inkomsten zullen aan de bron worden belast en zullen in België moeten worden aangegeven, niet om opnieuw in België te worden belast, maar voor de progressiviteitsreserve. Met andere woorden, zij zijn vrijgesteld van belasting, maar worden opgeteld bij andere inkomsten die in het algemeen belastbaar zijn (bv. beroepsinkomsten) en dit kan gevolgen hebben voor uw belastingtarief, aangezien u in een hogere inkomstenschijf terecht kunt komen.

Progressieve tarieven voor uw belastingberekening

Sommige inkomsten worden belast tegen progressieve tarieven in schijven, variërend van 0 tot 50%.

De basisbelasting voor het inkomen uit 2022 is vastgesteld op:

  • 25% voor de schijf van € 0,01 tot € 13.870;
  • 40% voor de tranche van € 13.870,01 tot € 24.480;
  • 45% voor de schijf van € 24.480,01 tot € 42.370;
  • 50% voor de schijf boven €42.370.

Dit omvat beroepsinkomsten, pensioenen, inkomsten uit onroerend goed bijvoorbeeld. De overige inkomsten worden tegen een afzonderlijk tarief belast. Dit is bij voorbeeld het geval voor inkomsten uit roerende goederen, zoals dividenden. Sinds 1 januari 2017 bedraagt het afzonderlijke tarief dat van toepassing is op dividenden 30%.

De progressieve tarieven, die hierboven zijn besproken, worden toegepast op het inkomsten na aftrek van een deel van uw inkomsten, dat niet zal worden belast. Dit is het “belastingvrije som”. Voor het inkomstenjaar 2022 bedraagt het 9.270 euro per belastingplichtige. U moet ook rekening houden met de gezinstoelagen. Bovendien zal, indien u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, een deel van het inkomsten van de echtgenoot met het hogere inkomsten, bij het inkomen van de andere echtgenoot worden geteld. Dit staat bekend als het “huwelijksquotiënt”, dat 30% bedraagt voor het inkomen in 2022.. Op die manier zullen de fiscale gevolgen voor de echtgenoot met het hogere inkomen in principe minder groot zijn.

Naast de inkomstenbelasting zijn aanvullende gemeentelijke belastingen verschuldigd. Het tarief varieert naar gelang van de gemeente waarin u woont.

Het is mogelijk van belastingverminderingen te genieten voor bepaalde uitgaven die u gedurende het jaar hebt gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om giften aan erkende instellingen, uitgaven in verband met dienstencheques, kinderopvangkosten, pensioensparen, langetermijnsparen, enz.

Samenvatting van de belastingschaal voor de inkomsten van 2022:

barème du calcul impôts
SchijfTarief
van € 0,01 tot € 13 87025%
van € 13 870,01 tot € 24 48040%
van € 24 480,01 tot € 42 37045%
boven € 42 37050%

Het proces voor het invullen van uw belastingaangifte

U moet uw inkomsten en uitgaven zelf opgeven via de jaarlijkse aangifte, tenzij u een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte ontvangt. Dit is bestemd voor belastingplichtigen die geen inkomen hebben of die bijvoorbeeld alleen een salaris of pensioen ontvangen. Hun situatie is niet ingewikkeld, dus als zij met het voorstel instemmen, hoeven zij niet te reageren. U moet een klassiek aangifteformulier aanvragen als u een rekening in het buitenland hebt, een levensverzekeringspolis in het buitenland hebt of de stichter bent van een juridische structuur in het buitenland. Dit is een uitzondering en de vereenvoudigde toepassing is in deze gevallen niet voldoende.

Zodra de aangifte is ingevuld, zal de belastingdienst de belasting berekenen op basis van de verstrekte informatie. Als zij van oordeel is dat alles in orde is, registreert zij de belasting en ontvangt u een aanmaning, “aanslagbiljet” genoemd. U hebt twee maanden de tijd, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van uw aanslagbiljet, om de belasting te betalen. U kunt ook recht hebben op een belastingteruggave. In dat geval zal de administratie de terugbetaling binnen twee maanden verrichten. Controleer het rekeningnummer op het bericht. Indien de administratie uw rekeningnummer niet kent, zal zij u vragen dit binnen acht dagen mee te delen. Als u niet antwoordt, krijgt u geld terug per postassignatie.

Als het FOD Financiën het niet eens is met de aangegeven informatie, kan het u een verzoek om informatie sturen en u vragen stellen. U beschikt over een maand om te reageren. Zij kan u ook een ‘bericht van wijziging’ via een aangetekende brief sturen. Je hebt ook een maand om te reageren.

Wat is nieuw voor de inkomsten van 2022 (belastingaangifte 2023), hoe kan ik minder belasting betalen?

Eind 2020 is een programmawet aangenomen. Het bevat een reeks nieuwe maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting. Hieronder worden sommige daarvan besproken.

Hier volgen een paar nieuwe elementen die u kunt toepassen afhankelijk van uw persoonlijke situatie, om te profiteren van belastingvoordelen die de rekening van uw belastingberekening zullen verlagen.

Niet-indexering van de fiscale uitgaven

Zoals hierboven uitgelegd, komen sommige uitgaven die u doet in aanmerking voor belastingvermindering. In principe wordt het bedrag van deze uitgaven jaarlijks geïndexeerd. In de meest recente programmawet is echter bepaald dat de indexering van diverse uitgaven wordt bevroren voor de belastingjaren 2021 tot en met 2024. Het gaat met name om de volgende uitgaven: de eerste vrijgestelde schijf van inkomsten uit spaardeposito’s (maximaal 980 euro is vrijgesteld van belasting), dividenden (800 euro waarvan maximaal 240 euro aan roerende voorheffing kan worden teruggevorderd), het plafond van 2 350 euro, dat de grens vormt voor de belastingvermindering voor langetermijnsparen, de belastingvermindering voor schenkingen of de vermindering naar aanleiding van betaalde premies voor rechtsbijstandsverzekeringen.

De indexering wordt hervat vanaf het belastingjaar 2025. Voor de belastingjaren 2021 tot en met 2024 zal de bevriezing echter niet worden teruggevorderd.

Voor pensioensparen zal het bedrag van 990 euro (of een maximum van 1 270 euro) van toepassing zijn op het inkomen in 2020. De bevriezing van de indexering zal pas vanaf het belastingjaar 2022 van toepassing zijn.

Investeringsaftrek

Zoals u wellicht weet, is het mogelijk een investeringsaftrek te genieten voor vaste activa die in 2021 en 2022 worden verworven of opgericht. Concreet gaat het om een maatregel die in het verleden reeds bestond, maar met de Covid-pandemie is deze maatregel in gunstige zin herzien, aangezien hij is verhoogd tot 25%. Deze maatregel is zowel in 2021 als in 2022 van toepassing. Met andere woorden, deze maatregel is bedoeld om productieve investeringen te stimuleren.

Fiscaliteit voor gezinnen

Er is ook iets nieuws op het gebied van de gezinsbelasting. Het belastingvrije deel voor ascendenten en collateralen is verhoogd. Als u een afhankelijke ouder, grootouder, broer of zus hebt die ten minste 65 jaar oud is en in een afhankelijkheidssituatie verkeert, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor deze verhoging. Concreet is voor het inkomen van 2020 een bedrag van € 4.900 vrijgesteld van belasting.

De belastingvermindering voor kinderopvang bestaat al jaren, maar er heeft zich een voor de belastingbetaler gunstige wijziging voorgedaan. Tot en met het inkomstenjaar 2019 werd rekening gehouden met een maximum van 11,20 euro per opvangdag en per kind tot 12 jaar. Met de nieuwe maatregel stijgt het plafond tot maximaal 13 euro en de maximumleeftijd die in aanmerking kan worden genomen is 14 jaar (en 21 jaar als het kind een ernstige handicap heeft). Vanaf 2021 wordt het plafond verder verhoogd tot een maximum van 13,70 euro per dag. Indien kosten worden gemaakt voor de verzorging van zieke kinderen thuis door een verzorger die bijvoorbeeld door een ziekenfonds wordt gestuurd, kunnen deze ook in aanmerking worden genomen bij de berekening van de belastingvermindering.

Deeleconomie

Met ingang van 1 januari 2021 zal de zogeheten regeling inzake deeleconomie zoals die tot dusver bekend was, verdwijnen. Inkomsten uit diensten die door particulieren aan andere particulieren worden verleend, zullen niet langer in aanmerking komen voor deze gunstige belastingregeling.

Dit omvatte bijvoorbeeld kleine elektriciteits- of loodgieterswerkzaamheden, oppassen op huisdieren, een kamer verven, enz. De inkomsten die als tegenprestatie voor deze diensten werden ontvangen, waren niet onderworpen aan belasting op voorwaarde dat de belastingplichtige die de dienst verleende, niet meer dan 6 340 euro ontving.

Deze kleine diensten zijn nog steeds toegestaan in de deeleconomie, maar volgens de regels die in 2017 zijn vastgesteld, d.w.z. diensten die worden verleend via een door de autoriteiten goedgekeurd platform. Deze inkomsten worden belast tegen 20%. De wetgever heeft voorzien in een forfaitaire vergoeding van 50%. Uiteindelijk, bedraagt het belastingtarief dus 10% (20% op 50%). Vanaf 1 februari 2021 zal de roerende voorheffing op beroepsinkomsten moeten worden ingehouden door het platform dat de erkenning heeft gekregen.

Kredietverlening aan KMO's

Naar aanleiding van de Covid-crisis is in Brussel een nieuwe maatregel ingevoerd. Een Brusselaar kan nu geld lenen aan een KMO. In ruil daarvoor kunnen zij een deel van dit geld via hun belastingaangifte terugkrijgen, namelijk maximaal 4% per jaar van het geïnvesteerde bedrag, en dit gedurende de eerste drie jaar. Hij zal dan recht hebben op een belastingkrediet van maximaal 2,5% per jaar tot het einde van de lening. Dit is de “Proxi” lening.

De in Brussel gevestigde onderneming zal dus in staat zijn om tegen gunstige voorwaarden een lening voor fondsen af te sluiten bij een particuliere partij. De looptijd van de lening varieert tussen 5 en 8 jaar. De belastingplichtige kan maximaal 75 000 euro per onderneming en maximaal 300 000 euro per jaar lenen. Vanaf 2022 zullen deze bedragen worden verlaagd tot 50 000 euro per onderneming en 200 000 euro per jaar. Indien de onderneming niet in staat is de lening terug te betalen, kan de belastingbetaler 30% van het bedrag terugkrijgen (belastingkrediet).

Andere aandachtspunten die tot besparingen kunnen leiden

Het is mogelijk de op de dividenden ingehouden bronbelasting terug te vorderen tot een maximum van 800 euro. Concreet kunt u maximaal €240 (d.w.z. 30% van €800) declareren en terugvorderen.

Het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan u houder bent (in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom) moet worden aangegeven. Dit geldt voor alle soorten rekeningen: lopende rekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen. Concreet betekent dit dat zelfs als uw rekening geen inkomsten genereert, deze toch moeten worden aangegeven. Naast de vermelding in de belastingaangifte moet u een aangifte doen bij de Nationale Bank van België door middel van een ad hoc formulier. Uiteraard moet u ook alle inkomsten uit uw buitenlandse rekeningen opgeven. In tegenstelling tot de Belgische rekeningen, waarvoor de bank de roerende voorheffing op de gegenereerde inkomsten inhoudt, moeten de inkomsten van uw buitenlandse rekeningen door u worden aangegeven.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door u te abonneren op de Geldbank nieuwsbrief ontvangt u tips, adviezen en informatie over :

Logo Geldbank détouré h-65px